Πότε πληρώνω ακυρωτικά όταν κάνω ακύρωσης της κράτησης μου σε ξενοδοχείο.

  • MyAccount
  • Rent a Bus or a Coach
  • English Version:English Flag
Συχνές Ερωτήσεις
Βάσει της Π.Ν.Π 13/04/2020 (ΦΕΚ Α' 84/13-04-2020) Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις, προβλέπεται ότι:

1. Το παρόν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, μεμονωμένα ή με τη μορφή οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου), οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ αφενός τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155) και αφετέρου πελατών, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.

. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, ως «πελάτες» νοούνται: α) καταναλωτές, β) φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολουμένων ή ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι κάνουν κρατήσεις για ταξίδια που σχετίζονται με την επιχειρηματική ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα, γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας για σκοπούς που αφορούν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό επαγγελματικών ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων ή σεμιναρίων, και δ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών συλλόγων, τα οποία συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό ταξιδιών που προσφέρονται περιστασιακά και σε μη κερδοσκοπική βάση σε περιορισμένη ομάδα ταξιδιωτών και δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Οι πελάτες του προηγούμενου εδαφίου κατοικοεδρεύουν είτε εντός είτε εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

3. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του.

4. Η τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη, σύμφωνα με την παρ. 3, το οφειλόμενο χρηματικό ποσό.

5. Το πιστωτικό σημείωμα αντιστοιχεί στο συνολικό προς επιστροφή χρηματικό ποσό. Η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας όμοιας ή αντίστοιχης με αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύμβαση.

6. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης είναι μικρότερη από την αξία του πιστωτικού σημειώματος, ο πελάτης δύναται να επιλέξει είτε να λάβει νέο πιστωτικό σημείωμα για το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας, με διάρκεια που θα συμφωνείται μεταξύ των μερών, είτε να του επιστραφεί το αργότερο έως τον χρόνο λήξης ισχύος του αρχικού πιστωτικού σημειώματος το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης υπερβαίνει την αξία του πιστωτικού σημειώματος, η διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτη στην τουριστική επιχείρηση.

7. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση για την παροχή οιασδήποτε τουριστικής υπηρεσίας μεταξύ της τουριστικής επιχείρησης και του πελάτη, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος.

8. Τα πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του παρόντος από διοργανωτές πακέτων υπό την έννοια του π.δ. 7/2018 (Α' 12) καλύπτονται από την προστασία κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 16 του π.δ. 7/2018.

9. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.


Η πολιτική ακύρωσης του ξενοδοχέιου εμφανίζεται στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας κράτησης ξενοδοχείου πρίν την εισαγωγή των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας καθώς και στο email επιβεβαίωσης της κράτησης. Σε γενικές γραμμές τα περισσότερα ξενοδοχεία χρεώνουν ποινή ακύρωσης ίση με την αξία μίας διανυκτέρευσης, αν η ακύρωση γίνει μεταξύ 24-72 ωρών πρίν την ημερομηνία άφιξης. Ωστόσο αυτές είναι απλά γενικές πληροφορίες για αυτό είναι καλό να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική του ξενοδοχείου που σκοπεύετε να κάνετε την κράτηση. Επίσης η ακυρωτική πολιτική ενός ξενοδοχείου είναι συνήθως αυστηρότερη σε περιόδους υψηλής τουριστικής κίνησης (high or peak season period). Υπάρχουν επίσης ξενοδοχεία τα οποία δε δέχονται ακυρώσεις μετά την ολοκλήρωση της κράτησης είτε για όλους τους τύπους δωματίων είτε για κάποιους συγκεκριμένους τύπους ή κάποια συγκεκριμένη προνομιακή προσφορά (non-refundable rates). Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση κράτηση επιβαρύνεται με 10 ευρώ χρέωση υπηρεσιών απο το kantzos.gr

Παρακαλώ επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπό μας στα τηλέφωνα 00302102588921

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας κράτησης ξενοδοχείου ενδέχεται να δικαιούστε μερική ή ολική επιστροφή του ποσού της κράτησης σας. Το τελικό ποσό που θα σας επιστραφεί θα βασίζεται στην ακυρωτική πολιτική του ξενοδοχείου και στην αντίστοιχη ποινή που αυτή συνεπάγεται. Το ποσό που σας επιστρέφεται είναι το συνολικό ποσό της κράτησης μείον την ποινή της ακυρωτική πολιτικής. Σημειώστε ότι για οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση κράτησης υπάρχει χρέωση υπηρεσιών 10 ευρώ, απο το kantzos.gr. Η επιστροφή των χρημάτων που δικαιούστε με βάση τα παραπάνω πραγματοποιείτε σε χρονικό διάστημα μεταξύ 15 και 45 ημερών. Το kantzos.gr προσπαθεί να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και να βοηθήσει κάθε πελάτη του να αποζημιωθεί για κάθε τυχόν άσχημη κατάσταση που προκύψει σχετικά με την κράτησή του. Ωστόσο, το kantzos.gr, επιχειρεί ως ανεξάρτητος φορέας με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών ξενοδοχείων, αεροπορικών εταιρειών, δωματίων, ενοικιαστών αυτοκινήτων ή άλλων προμηθευτών τουριστικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα έλεγχο στο προσωπικό, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία αυτών των προμηθευτών και δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο για κάθε αναστάτωση, τραυματισμό, φθορά περιουσίας ή κλοπής που μπορεί να προκύψει σαν αποτέλεσμα λανθασμένων ενεργειών ή παραλείψεων των προμηθευτών.

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Το kantzos.gr σε συνεργασία με τη Mondial Assistance, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ταξιδιωτικής ασφάλισης στον κόσμο, σας παρέχει τη δυνατότητα αγοράς ενός προγράμματος ταξιδιωτικής ασφάλισης για το επικείμενο ταξίδι σας! Μόνη προϋπόθεση να είστε κάτοικος Ελλάδας ή Κύπρου. Για να την αποκτήσετε χρειάζεται να ακολουθήσετε τρία απλά βήματα! Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία της μηχανής αναζήτησης του kantzos.gr τη χώρα αφετηρίας (Ελλάδα ή Κύπρο) και τη χώρα προορισμού.
Περισσότερα

Μοναδικό Δώρο!

Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας ή στα αγαπημένα σας πρόσωπα αλλά δεν έχετε χρόνο να επιλέξετε το δώρο τους? Θέλετε να τους κάνετε δώρο κάτι που δεν θα ξεχάσουν ποτέ? Αγοράζοντας ένα Kantzos Travel Gift Voucher μπορείτε να εξαργυρώσετε το ποσό της αξίας του Voucher σας για κάθε υπηρεσία που παρέχει η εταιρία μας και με αυτό τον τρόπο δίνετε την δυνατότητα σε αυτόν / αυτήν που δωρίζετε το Kantzos Travel Gift Voucher να επιλέξει την υπηρεσία στην οποία θέλει να εξαργυρώσει το Voucher που έχετε κάνει δώρο.
Περισσότερα

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου για να λαμβάνεις τις προσφορές μας:

Proud Member of

We accept the following Cards