Γενικοί Όροι Συμμετοχής σε Οργανωμένη Εκδρομή

  • MyAccount
  • Rent a Bus or a Coach
  • English Version:English Flag
Συχνές Ερωτήσεις
Βάσει της Π.Ν.Π 13/04/2020 (ΦΕΚ Α' 84/13-04-2020) Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις, προβλέπεται ότι:

1. Το παρόν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, μεμονωμένα ή με τη μορφή οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου), οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ αφενός τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155) και αφετέρου πελατών, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.

2. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, ως «πελάτες» νοούνται: α) καταναλωτές, β) φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολουμένων ή ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι κάνουν κρατήσεις για ταξίδια που σχετίζονται με την επιχειρηματική ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα, γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας για σκοπούς που αφορούν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό επαγγελματικών ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων ή σεμιναρίων, και δ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών συλλόγων, τα οποία συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό ταξιδιών που προσφέρονται περιστασιακά και σε μη κερδοσκοπική βάση σε περιορισμένη ομάδα ταξιδιωτών και δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Οι πελάτες του προηγούμενου εδαφίου κατοικοεδρεύουν είτε εντός είτε εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

3. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του.

4. Η τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη, σύμφωνα με την παρ. 3, το οφειλόμενο χρηματικό ποσό.

5. Το πιστωτικό σημείωμα αντιστοιχεί στο συνολικό προς επιστροφή χρηματικό ποσό. Η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας όμοιας ή αντίστοιχης με αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύμβαση.

6. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης είναι μικρότερη από την αξία του πιστωτικού σημειώματος, ο πελάτης δύναται να επιλέξει είτε να λάβει νέο πιστωτικό σημείωμα για το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας, με διάρκεια που θα συμφωνείται μεταξύ των μερών, είτε να του επιστραφεί το αργότερο έως τον χρόνο λήξης ισχύος του αρχικού πιστωτικού σημειώματος το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης υπερβαίνει την αξία του πιστωτικού σημειώματος, η διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτη στην τουριστική επιχείρηση.

7. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση για την παροχή οιασδήποτε τουριστικής υπηρεσίας μεταξύ της τουριστικής επιχείρησης και του πελάτη, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος.

8. Τα πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του παρόντος από διοργανωτές πακέτων υπό την έννοια του π.δ. 7/2018 (Α' 12) καλύπτονται από την προστασία κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 16 του π.δ. 7/2018.

9. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.


Βάσει της Π.Ν.Π 13/04/2020 (ΦΕΚ Α' 84/13-04-2020) Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις, προβλέπεται ότι:

1.Το παρόν εφαρμόζεται σε συμβάσεις που συνάπτο- νται μεταξύ αφενός τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155) και αφετέρου είτε τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 είτε τουριστικών επιχειρήσεων της αλλοδαπής, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.

2. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η μία εκ των συμβαλλομένων τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση οποιοδήποτε ποσό που η τελευταία κατέβαλε ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση του.

3. Η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο την αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως την αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση το σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος οφειλόμενο χρηματικό ποσό.

4. Εάν κατά τον χρόνο λήξης της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων που εκδίδονται κατά τις παρ. 2 και 3 δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση μεταξύ των αρχικώς συμβαλλόμενων τουριστικών επιχειρήσεων με χρήση του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στη δανείστρια τουριστική επιχείρηση χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος.

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.


Μόλις λάβουμε την προκαταβολή σου, θα γίνει έλεγχος της διαθεσιμότητας και εν συνεχεία η Kantzos A.G.N Travel θα κάνει την κράτηση που εσύ ζήτησες. Μόλις λάβεις επιβεβαίωση της κρατήσής σου και μόνο τότε θα ισχύει αυτόματα ένα συμβόλαια ανάμεσα σε εσένα και την Kantzos A.G.N Travel.

Οι τιμές που θα δείς στις διαφημιστικές μας μπροσούρες είναι βασισμένες σε κόστη και ισοτιμίες που αλλάζουν συνέχεια.Εμείς δεσμευόμαστε ότι δεν θα γίνει καμία αλλαγή στην τιμή από την στιγμή που λάβουμε την προκαταβολή σου ή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αναχώρηση. Περιπτώσεις που έχουμε αλλαγή στην τιμή μια εκδρομής συμβαίνει όταν α) έχουμε διαφοροποίηση στο κόστος πετρελαίου, το οποίο συνεπάγεται αύξηση του κόστους της μεταφοράς μας, β) Αλλαγές σε φόρους, διόδια ή άλλα που αφορούν κυβερνησεις, γ) συνναλαγματικές ισοτιμίες . Εμείς δεσμευόμαστε ότι σε προβούμε σε κάμια επιβάρυνση της τιμής παρά μόνο όταν αυτή η επιβάρυνση επιβαρύνει το κοστολόγιο της εκδρομής πάνω από 5%. Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε δικαίωμα να προβείτε σε ακύρωση της εκδρομής όταν η επιβάρυνση που σας ζητηθεί είναι άνω του 10% από το αρχικό ποσό που κόστιζε η εκδρομή που θα συμμετείχατε, μέσα σε 2 ημέρες από την ημέρα που σας ενημερώσουμε γραπτώς. Σε περίπτωση που προβείται στην ακύρωση θα σας επιστραφεί το πόσο που έχετε δώσει στο ακέραιο. Η τελική τιμή που θα πληρώσετε θα σας επιβεβαιωθεί την ώρα που θα κάνετε την κράτηση.

Early Booking: Σε αυτές τις προσφορές που παρέχει η εταιρία μας ισχύει η πάγια ακυρωτική πολιτική, η προσφορά ισχύει μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία και απαιτείται προκαταβολή έως την ημερομηνία λήξης της προσφοράς ή την ημερομηνία λήξης της κράτησής σας αν αυτή είναι νωρίτερα. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων τις οποίες έχει διαθέσει η εταιρία μας με αυτή την προσφορά.

Last Minute: Σε αυτές τις προσφορές που παρέχει η εταιρία μας δεν υπαρχει η δυνατότητα ακύρωσης της κράτησης, η προσφορά ισχύει μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία και απαιτείται προπληρωμή έως την ημερομηνία λήξης της προσφοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων τις οποίες έχει διαθέσει η εταιρία μας με αυτή την προσφορά.

Special Offer: Σε αυτές τις προσφορές που παρέχει η εταιρία μας δεν υπαρχει η δυνατότητα ακύρωσης της κράτησης, η προσφορά ισχύει μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία και απαιτείται προπληρωμή ταυτόχρονα με την κράτησή σας. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων τις οποίες έχει διαθέσει η εταιρία μας με αυτή την προσφορά.


1.Η Kantzos Travel & Solutions διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγή ή ακύρωση της κρατήσή σας όταν οι περιστάσεις και οι συνθήκες δεν του αφήνουν άλλη εναλλακτική

2.Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, αλλαγή ή ακύρωση εμείς θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα και όταν αυτό είναι εφικτό θα σας προτείνουμε μια ενναλακτική λύση. Όταν η ακύρωση είναι απαραίτητη μια ελάχιστη περίοδος 10 ημερών για εκδρομές διάρκειας άνω των 4 ημέρων , 7 ημερών για εκδρομές διάρκεια από τις 2 έως και 4 ημέρες και 2 ημερών για εκδρομές διάρκειας μιας ημέρας, θα ισχύει για την ενημέρωσή εκτός εάν οι συνθήκες δεν μας το επιτρέπουν.

3.Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλακτική θα σας επιστραφεί το ποσό που καταβάλαμε για την συμμετοχή σας στην εκδρομή στο ακέραιο εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκατε για την ακύρωση της εκδρομής

4.Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής λόγω έκτακτων καταστάσεων όπως πόλεμοι, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, αεροπειρατείες, θεομηνίες κ.λ.π θα σας επιστρέψουμε το ποσό που θα καταβάλατε θα χρεωθείτε όμως με τυχόν έξοδα του γραφείου μας που έγιναν για την οργάνωση της εκδρομής αυτής καθώς επίσης και ποσά τα οποία η εταιρία μας έχει ήδη καταβάλει σε προμηθευτές και δεν τις έχουν επιστραφεί όπως π.χ Ξενοδοχεία , μεταφορικές εταιρίες ,Ξεναγοί , Είσοδοι μουσείων ή πόλεων κ.α

5.Η Kantzos Travel & Solutions δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν έξοδα που θα κάνετε και οφείλονται σε ακύρωση εκδρομής ή μεταφοράς αυτής.


1.Οι πληροφορίες που θα βρείτε στις μπροσούρες μας και στα διαφημιστικά φυλλάδια είναι ορθά όσον αφορά τις γνώσεις την ημέρα που έγινε η εκδοσή τους αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αναφέρεται δεν θα αλλάξει ή δεν θα είναι διαθέσιμο ειδικά όταν δεν εξαρτάται σε κανένα βαθμό από εμάς.

2.Με σεβασμό στις υπηρεσίες της Kantzos Travel & Solutions και το πρόγραμμα της εκδρομής σας θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν ώστε να επιλέξουμε για εσάς τα καλύτερα καταλύματα, μεταφορικά μέσα και προγράμματα εκδρομών ώστε να τα χρήματα σας να αξίζουν αυτό που αγοράσατε.

3.Η Kantzos Travel & Solutions προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του χωρίς όμως να πραγματοποιεί αλλαγές στα προγράμματά του. Δυστυχώς όμως σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αλλαγές στο πρόγραμμα που τις καθιστούν απαραίτητες ή γίνονται αλλαγές σε ξενοδοχεία.Η Kantzos Travel & Solutions δεν είναι υπεύθυνο για τυχόν επιβαρύνσεις σας που μπορεί να επέλθουν από αλλαγές στο πρόγραμμα.


1.Για να προβείτε σε κράτηση της εκδρομής σας απαιτείται προκαταβολή ισόποση με προκαταβολή με το 30% της αξίας της εκδρομής σας, κατά άτομο. Εάν η κράτηση γίνει 20 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής πρέπει να γίνει ταυτόχρονα και η εξόφληση της εκδρομής σας. Η προκαταβολή θεωρείται εντάξει μόνο όταν λάβετε γραπτή επιβεβαίωση της εκδρομής σας από την Kantzos Travel & Solutions.

2.Σε περίπτωση που κάνετε προκράτηση σε μια εκδρομή μας σας δίνουμε ένα περιθώριο 3 ημερών για την προκαταβολή ειδάλλως η κρατησή σας ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημά μας.Σε περίπτωση που η κράτησή σας γίνει 7 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής σας η εξόφληση αυτής πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών!

3.Τυχόν εξτρά γεύματα ή ιδιαιτερότητες στο φαγητό θα πρέπει να μας γνωστοποιούνται άμεσα και να επιβεβαιώνονται από εμάς.


1.Το ποσό της εκδρομής που συμμετέχετε πρέπει να πληρωθεί το λιγότερο 20 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής με βάση και την γραπτή επιβεβαιώση που έχετε λάβει από εμάς.

2.Εάν η πληρωμή δεν γίνει μέσα σε αυτό το διάστημα η Kantzos Travel & Solutions θα θεωρηθεί την συμμετοχή σας άκυρη και θα προβεί σε ακύρωση της θέσης και χρέωσή σας τυχόν ακυρωτικών.

3.Εισιτήρια και άλλα έγγραφα δεν θα σας σταλούν εφόσον δεν προβείται σε εξόφληση της κρατήσή σας.

4.Η Kantzos Travel & Solutions διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κρατήσή σας και να ζητήσει ακυρωτικά εάν εσείς δεν προβείτε σε πληρωμή με βάση την συμφωνία μας.


1.45 ημέρες πριν την αναχώρηση η προκαταβολή επιστρέφεται.

2.45 – 20 ημέρες πριν την αναχώρηση 25% από το συνολικό ποσό της εκδρομής.

3.19 ημέρες – 8 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής 50% από το συνολικό ποσό της εκδρομής.

4.7 ημέρες – ημέρα αναχώρησης 100% από το συνολικό ποσό της εκδρομής.

Όταν το ποσοστό ακύρωσης είναι λιγότερο από την αρχική σας προκαταβολή για την κράτηση της εκδρομής τότε τα ακυρωτικά θα ισούνται με το αρχικό ποσό της προκαταβολής. Σε περίπτωση ακύρωσης όπου εναπόκειται μέσα στην ταξιδιωτική ασφάλεια και είναι επιστρέψιμα , θα αποζημιωθείτε από την ταξιδιωτική σας ασφάλεια.


1.10 ημέρες πριν την αναχώρηση η προκαταβολή επιστρέφεται.

2.10 – 5 ημέρες πριν την αναχώρηση 25% από το συνολικό ποσό της εκδρομής.

3.5 ημέρες – 2 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής 50% από το συνολικό ποσό της εκδρομής.

4.2 ημέρες – ημέρα αναχώρησης 100% από το συνολικό ποσό της εκδρομής.

Όταν το ποσοστό ακύρωσης είναι λιγότερο από την αρχική σας προκαταβολή για την κράτηση της εκδρομής τότε τα ακυρωτικά θα ισούνται με το αρχικό ποσό της προκαταβολής. Σε περίπτωση ακύρωσης όπου εναπόκειται μέσα στην ταξιδιωτική ασφάλεια και είναι επιστρέψιμα , θα αποζημιωθείτε από την ταξιδιωτική σας ασφάλεια.


1.Εάν μετά την επιβεβαίωση της κράτησής σας, επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στην κράτησή σας ή να αλλάξετε ημερομηνία αναχώρησης σε άλλη εκδρομή της Kantzos Travel & Solutions μπορείτε να το κάνετε δεδομένου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα και εκδρομή την ημερομηνία που επιθυμείτε να αναχωρήσετε.

2.Σε αυτή την περίπτωση θα χρεωθείτε με ποσό ίσο με 25 ευρώ κατά άτομο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στην κράτηση σας εντός των χρονικών περιθωρίων των ακυρωτικών τότε αυτόματα θα χρεώνεστε με βάση την πολιτική των ακυρωτικών.


1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά την μπροσούρα σας και τι περιλαμβάνεται στην τιμή. Καμία αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται σε περίπτωση που δεν κάνετε χρήση κάποιας από τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην εκδρομή σας.

2. Η Kantzos Travel & Solutions πρέπει να ενημερωθεί για τυχόν προβλήματα υγείας εκδρομέων ή ψυχικές διαταραχές, όπου απαιτούν ειδική αντιμετώπιση και μεταχείριση. Εάν δεν μας ενημερώσετε πριν προβούμε σε επιβεβαίωση της κρατήσή σας, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την συμμετοχή σας στην εκδρομή. H Kantzos Travel & Solutions θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η εκδρομή να κυλήσει ομαλά αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε κάτι τέτοιο καθώς εξαρτάται άμεσα και από τους προμηθευτές μας όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, αεροπλάνα, καράβια κ.α. Πολλές από τις εκδρομές περιλαμβάνουν ανέβασμα και κατέβασμα από το λεωφορείο και πολύ περπάτημα με αποτέλεσμα να μην είναι κατάλληλες εκδρομές για άτομα με αναπηρία. Εάν έχετε τέτοια αναπηρία για να συμμετέχετε σε εκδρομή μας πρέπει να συνοδεύεστε από άλλο ενήλικο άτομο ικανό να σας βοηθήσει, το οποίο θα αναλάβει γραπτώς αυτήν την ευθύνη. H Kantzos Travel & Solutions δεν φέρει καμία ευθύνη εάν τελικώς αυτό το άτομο δεν καταφέρει να σας βοηθήσει.

3.Τα έξοδα μεταφοράς στο σημείο που ξεκινάει μια εκδρομή και μετά το σημείο που τελειώνει μια εκδρομή βαρύνουν αποκλειστικά εσάς.

4.Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο αρχηγός της εκδρομής σας ή ο συνοδός της Kantzos Travel & Solutions πρέπει να λάβει κάποιες αποφάσεις που θα επηρεάσουν την πορεία της εκδρομής σας. Αυτές οι αποφάσεις πρέπει να συνάδουν με την νομοθεσία της εκάστοτε χώρας όπου ταξιδέυετε και είστε υποχρεωμένοι να σεβαστείτε τις αποφάσεις του. Εάν δεν συμφωνείτε ή ο αρχηγός , συνοδός της Kantzos Travel & Solutions κρίνει ότι η συμπεριφορά σας δεν αρμόζει με την συμπεριφορά των υπολοίπων μελών του γκρουπ και δημιουργείτε πρόβλημα στα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ , ή στον αρχηγό – συνοδό της Kantzos Travel & Solutions ή στον οδηγό σας, τότε μπορεί ο αρχηγός σας να αρνηθεί σε εσάς να συνεχίσετε το ταξίδι σας με το υπόλοιπο γκρουπ. Σε αυτή την περίπτωση είστε υπεύθυνοι για την επιστροφή σας στην πατρίδα σας, για τυχόν έξοδα που θα κάνετε προς αυτό το σκοπό και δεν θα έχετε δικαίωμα αποζημίωσης από εμάς.

5. στις υποχρεώσεις σας είναι να έχετε στην κατοχή σας διαβατήριο σε ισχύ και όλες τις απαραίτητες βίζες ή τυχόν άλλα χαρτιά που μπορεί να σας ζητηθούν. Επίσης πρέπει να κάνετε όλα τα απαραίτητα εμβόλια που χρειάζονται ώστε να εισέλθετε στην χώρα προορισμού σας.

6.Συμφωνείτε ότι ο αρχηγός ή συνοδός της Kantzos Travel & Solutions έχει το δικαίωμα να τραβήξει φωτογραφίες ή βίντεο κατά την διάρκεια της εκδρομής σας και αυτό το υλικό να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς σε μπροσούρες μας ή διαφημιστικά έντυπα χωρίς η Kantzos Travel & Solutions να είναι υποχρεωμένο να καταβάλει τυχόν αποζημίωση σε εσάς.

7.Εάν έχετε τυχόν παράπονα από την εκδρομή σας, πρέπει να ενημερώσετε τον εκπρόσωπο της Kantzos Travel & Solutions ή τον αρχηγό – συνοδό της Kantzos Travel & Solutions κατά τη διάρκεια της εκδρομής σας και εάν ο αρχηγός – συνοδός της Kantzos Travel & Solutions καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διορθώσει το πρόβλημα, αλλά και πάλι έχετε παράπονα πρέπει να μας ειδοποιήσετε γραπτώς εντός 40 ημερών από το πέρας της εκδρομής σας ώστε να διεξάγουμε ερεύνα και να προβούμε σε τυχόν αποζημίωσή σας. Κάθε παράπονο που θα αποσταλεί σε εμάς μετά τις 40 ημέρες από το πέρας της εκδρομής σας δεν θα ληφθεί υπόψη μας.

8.Κάθε πρόβλημα που θα προκύψει αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών και το δίκαιο της Ελλάδας.

9.Εάν προβείτε σε καταγγελία εναντίον μας και αυτή δεν αποδειχθεί στο δικαστήριο είστε υποχρεωμένοι να προβείτε και σε αποζημίωση των δικών μας δικηγόρων οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο.

10. Οι προαιρετικές ή προτεινόμενες εκδρομές για να πραγματοποιηθούν απαιτείται ελάχιστος αριθμός ατόμων : 20 άτομα. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουμε την εκδρομή και θα σας γίνει ολική επιστροφή χρημάτων για την εκδρομή που τυχόν έχετε προαγοράσει.


Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να κάνετε εξτρά ασφάλιση ή οποία θα καλύπτει τυχόν έξοδα ακύρωσης , ιατρικά έξοδα, έξοδα από προσωπικό ατύχημα, απώλεια αποσκευών, κλοπή ή ο,τιδήποτε άλλο μπορεί να διαταράξει τις διακοπές σας. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει τη στιγμή πληρωμής της προκαταβολή σας είτε από εμάς είτε από κάποιο άλλο ασφαλιστικό πράκτορα. Μπορείτε επίσης να ασφαλιστείτε και από τυχόν απαιτήσεις που μπορεί να εγείρουν από εμάς και έχουν σχέση με την συμμετοχή σας στην εκδρομή μας.

Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του Οργανισμού μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Στα αεροπορικά ταξίδια και τα ταξίδια με λεωφορείο, επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, με μέγιστο βάρος από 20 έως 23 κιλά( συμβουλευτείτε τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο) . Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου στο αεροδρόμιο ή στον τερματικό σταθμό αναχώρησης Λεωφορείων. Σημειώνεται επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων (περίπου 50x40x25). Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της μεταφορικής εταιρίας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε μεταφορική εταιρία( αεροπορική εταιρία ή εταιρία με λεωφορεία) και ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισμός της IATA για μεταφορές με αεροπλάνο και οι Κοινοτική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για μεταφορές με λεωφορείο, τρένο ή καράβι.

Σε περίπτωση μη συμμετοχής σας σε εκδρομή μας λόγω ασθένειας πρέπει άμεσα να πάρετε χαρτί γιατρού που να αποδεικνύει αυτήν σας την ασθένεια. Δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε σε περίπτωση που συμβεί κάτι αλλά μπορείτε να διεκδικήσετε τα χρήματα από την ασφάλειά σας.

Αεροπορικά εισιτήρια για την μετάβαση σας στον τόπο εκκίνησης της εκδρομής μας καθώς και αεροπορικά εισιτήρια για την επιστροφή σας. Χρέωση για τυχόν έκδοση βίζας ή διαβατηρίου, έξοδα ασφάλισης, έξοδα τηλεφωνημάτων, προσωπικά έξοδα, φιλοδωρήματα και ότι δεν αναφέρεται στο προγραμμά σας ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στις αεροπορικές εκδρομές που πραγματοποιούνται με Low Cost Carriers όπως Wizz Air, Ryan Air, Easyjet κ.α ή σε αεροπορικές εκδρομές που πραγματοποιούνται με αεροπορικές εταιρίες των οποίων οι αεροπορικοί ναύλοι είναι μη επιστρέψιμοι δεν υπάρχει η δυνατότηα ακύρωσης της εκδρομής σας μετά την έκδοση των αεροπορικών σας εισιτηρίων.

Η εταιρία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που το Χιονοδρομικό Κέντρο που θα επισκεφθείτε δεν λειτουργεί λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων προβλημάτων που έχουν σχέση με την λειτουργία του και δεν υποχρεούται στην αποζημίωσή σας


Η εταιρία μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Tours Operatos με την Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI Hellas - Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία με ημερομηνία έναρξης 31/01/2019 και λήξη 31/03/2020. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου είναι 11751126 / 31-01-2019 .


Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Το kantzos.gr σε συνεργασία με τη Mondial Assistance, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ταξιδιωτικής ασφάλισης στον κόσμο, σας παρέχει τη δυνατότητα αγοράς ενός προγράμματος ταξιδιωτικής ασφάλισης για το επικείμενο ταξίδι σας! Μόνη προϋπόθεση να είστε κάτοικος Ελλάδας ή Κύπρου. Για να την αποκτήσετε χρειάζεται να ακολουθήσετε τρία απλά βήματα! Εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία της μηχανής αναζήτησης του kantzos.gr τη χώρα αφετηρίας (Ελλάδα ή Κύπρο) και τη χώρα προορισμού.
Περισσότερα

Μοναδικό Δώρο!

Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας ή στα αγαπημένα σας πρόσωπα αλλά δεν έχετε χρόνο να επιλέξετε το δώρο τους? Θέλετε να τους κάνετε δώρο κάτι που δεν θα ξεχάσουν ποτέ? Αγοράζοντας ένα Kantzos Travel Gift Voucher μπορείτε να εξαργυρώσετε το ποσό της αξίας του Voucher σας για κάθε υπηρεσία που παρέχει η εταιρία μας και με αυτό τον τρόπο δίνετε την δυνατότητα σε αυτόν / αυτήν που δωρίζετε το Kantzos Travel Gift Voucher να επιλέξει την υπηρεσία στην οποία θέλει να εξαργυρώσει το Voucher που έχετε κάνει δώρο.
Περισσότερα

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου για να λαμβάνεις τις προσφορές μας:

Proud Member of

We accept the following Cards